“วงศ์บัณฑิต พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่รักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ดีที่สุด”

ยางแผ่นรมควัน (RSS)

ยางแผ่นรมควัน คือ ยางแผ่นดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งชั้น
ตามคุณภาพของยางแต่ละแผ่นออกเป็น 5 ชั้น โดยพิจารณาจากความบริสุทธิ์
ความยืดหยุ่น และสี ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสูงจะพิจารณาให้เป็นยางแผ่น
รมควันชั้น 1 และยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพรองลงมาจะได้รับการพิจาณาเป็น
ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 4 และ ชั้น 5 ตามลำดับ ยางแผ่นรมควันเป็นวัตถุดิบสำคัญของ
ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิ ยางล้อรถยนต์ สายพาน ท่อน้ำ รองเท้า
อะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

ยางแท่ง (STR)

ยางแท่งแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ STR10, STR20 และ STR Compound
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์เป็นส่วนใหญ่
แบ่งเกรดตามปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า ปริมาณสิ่งระเหย สี และความหนืด
เป็นต้น โดยยางแท่ง STR 20 ซึ่งมีคุณภาพรองลงมาจาก STR 10 เป็นประเภทยางแท่ง
ที่มีปริมาณส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย สำหรับแต่ละประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่
จะมีการกำหนดมาตรฐานของตนเอง โดย STR (Standard Thai Rubber) เป็นชื่อย่อ
ตามมาตรฐานของไทย SIR ของประเทศอินโดนีเซีย และ SMR ของประเทศมาเลเซีย

น้ำยางข้น (LATEX)

น้ำยางข้นผลิตมาจากการนำน้ำยางสดมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้มี
ความเข้มข้นหรือมีปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content)
ประมาณร้อยละ 60 น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าอื่นๆ
เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย จุกนมยาง ยางยืด และ กาว เป็นต้น

ยางแผ่นรมควัน (RSS)

ยางแผ่นรมควัน คือ ยางแผ่นดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งชั้น
ตามคุณภาพของยางแต่ละแผ่นออกเป็น 5 ชั้น โดยพิจารณาจากความบริสุทธิ์
ความยืดหยุ่น และสี ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสูงจะพิจารณาให้เป็นยางแผ่น
รมควันชั้น 1 และยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพรองลงมาจะได้รับการพิจาณาเป็น
ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 4 และ ชั้น 5 ตามลำดับ ยางแผ่นรมควันเป็นวัตถุดิบสำคัญของ
ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิ ยางล้อรถยนต์ สายพาน ท่อน้ำ รองเท้า
อะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

ยางแท่ง (STR)

ยางแท่งแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ STR10, STR20 และ STR Compound
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์เป็นส่วนใหญ่
แบ่งเกรดตามปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า ปริมาณสิ่งระเหย สี และความหนืด
เป็นต้น โดยยางแท่ง STR 20 ซึ่งมีคุณภาพรองลงมาจาก STR 10 เป็นประเภทยางแท่ง
ที่มีปริมาณส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย สำหรับแต่ละประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่
จะมีการกำหนดมาตรฐานของตนเอง โดย STR (Standard Thai Rubber) เป็นชื่อย่อ
ตามมาตรฐานของไทย SIR ของประเทศอินโดนีเซีย และ SMR ของประเทศมาเลเซีย

น้ำยางข้น (LATEX)

น้ำยางข้นผลิตมาจากการนำน้ำยางสดมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้มี
ความเข้มข้นหรือมีปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content)
ประมาณร้อยละ 60 น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าอื่นๆ
เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย จุกนมยาง ยางยืด และ กาว เป็นต้น

ติดต่อฝ่ายขาย

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X