ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทวงศ์บัณฑิต จํากัด มีความมุ่งมั่นในการดําเนินกิจการธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้าชุมชนสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ความสําคัญ
ต่อการดําเนินงานด้าน CSR การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับผู้บริหารและพนักงาน

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทวงศ์บัณฑิต จํากัด มีความมุ่งมั่นในการดําเนินกิจการธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้าชุมชนสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ความสําคัญ
ต่อการดําเนินงานด้าน CSR การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับผู้บริหารและพนักงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

Agencies met to wish happy new year to Von Bundit Co., Ltd.

Agencies met to wish happy new year to Von Bundit Co., Ltd.

At the end of the year 2023 to welcoming the new year 2024, Thank you to… 1. Phuket Wittayalai School Representatives of the administrators and teachers visit to meet and great for new year to Dr. Pongsak Kerdvongbundit, chairman of the educational institution...

Von Bundit Co., Ltd. (Head Quarter)

20/5 Von Bundit Building,
Komarapat Road, Mueang, Phuket 83000
Tel: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

Von Bundit Co., Ltd. (Head Quarter)

20/5 Von Bundit Building,
Komarapat Road, Mueang, Phuket 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X