ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทวงศ์บัณฑิต จํากัด มีความมุ่งมั่นในการดําเนินกิจการธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้าชุมชนสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ความสําคัญ
ต่อการดําเนินงานด้าน CSR การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 9 ประการดังนี้

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทวงศ์บัณฑิต จํากัด มีความมุ่งมั่นในการดําเนินกิจการธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้าชุมชนสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ความสําคัญ
ต่อการดําเนินงานด้าน CSR การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 9 ประการดังนี้

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสัมมนา “สมาชิกผู้ซื้อ ผู้ขาย ยางก้นถ้วย/ยางเครป”

โครงการสัมมนา “สมาชิกผู้ซื้อ ผู้ขาย ยางก้นถ้วย/ยางเครป”

โครงการสัมมนา “สมาชิกผู้ซื้อ ผู้ขาย ยางก้นถ้วย/ยางเครป” โดยวิทยากรจาก บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และ บริษัท เซาว์แลนด์รีซอร์ส จำกัดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานตลาดกลางยางพารา...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การค้ายางและการส่งมอบยางตามสัญญา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การค้ายางและการส่งมอบยางตามสัญญา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การค้ายางและการส่งมอบยางตามสัญญา ระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย, บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ การยางแห่งประเทศไทย...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการทำสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล (FSC)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการทำสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล (FSC)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการทำสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล (FSC) ระหว่างบริษัท อกรีแอค โกลบอลจำกัด, กองการยางแห่งประเทศไทย, สหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลานจำกัดโดยมีท่าน สินิตย์ เลิศไกร...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X