ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทวงศ์บัณฑิต จํากัด มีความมุ่งมั่นในการดําเนินกิจการธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้าชุมชนสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ความสําคัญ
ต่อการดําเนินงานด้าน CSR การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 9 ประการดังนี้

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทวงศ์บัณฑิต จํากัด มีความมุ่งมั่นในการดําเนินกิจการธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้าชุมชนสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ความสําคัญ
ต่อการดําเนินงานด้าน CSR การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 9 ประการดังนี้

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท วงศ์บัญฑิต จำกัด แสดงเจตนารมณ์ร่วมลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพารา

บริษัท วงศ์บัญฑิต จำกัด แสดงเจตนารมณ์ร่วมลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพารา

อุดรธานี ประเทศไทย – 8 สิงหาคม 2562 – บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านการลดปัญหามลพิษจากการผลิตยางพารา จัดขึ้นโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ภายในงานบริษัท...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมกับสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 6

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมกับสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 6

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดอุดรธานี อละภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริษัท วงศ์บัณฑิต...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X