วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

เป็นผู้นำด้านการผลิต และส่งออกยางพาราธรรมชาติของโลก ดูแลใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
และสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วม (Stakeholder) ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

ปรัชญาองค์กร

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2530 เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรยางพารา
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่งมาตรฐาน น้ำยางข้น และยางพาราแปรรูป เพื่อส่งออกและสนับสนุน
การใช้ยางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และเทคนิคการแปรรูป
เพื่อผลิตยางธรรมชาติ
คุณภาพสูงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก

ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและ
วางระบบด้านคุณภาพ
ต้นทุนการผลิต รวมถึง
ระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เป็นโรงงานยางพารา
ที่มีมาตรฐานสูงสุด

นำวัตถุดิบภายในท้องถิ่น
มาใช้และปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มมูลค่า โดยคำนึงถึง
รายได้ของชาวสวนยาง

ก่อตั้งและพัฒนากิจการ
ให้เกิดการสร้างคนและ
สร้างงานแก่สังคม

ยึดหลักข่าวสารรวดเร็ว
ความเป็นมืออาชีพ
ซื่อสัตย์ การไว้วางใจ
และความยิ่งใหญ่ในการ
แข่งขันทางด้านตลาด
กับต่างประเทศให้
ใช้ยางไทยมากที่สุด

วัฒนธรรมองค์กร

“คุณภาพคู่คุณธรรม”

ภารกิจองค์กร

Farmer & Community

ปฎิบัติต่อชาวสวน และคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อพัฒนาองค์กรให้อยู่ร่วมกับชุมชน
โดยใช้การบริหารจัดการโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสากลอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

Customers

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เนื่องด้วยยางส่วนใหญ่ใช้ทำล้อรถยนต์
ซึ่งต้องให้ความสำคัญและมีส่วนให้ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนในทั่วโลก

Shareholder / Stakeholder

โปรงใส มอบผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆด้าน

Employee

ดูแลบุคลากรเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว พร้อมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นทำงานระดับมืออาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อความผูกพันและเติบโตไปกับองค์กร

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X