การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

นโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล สำหรับ CCTV

นโยบายคุณภาพห้องปฎิบัติการทดสอบ

นโยบายคุณภาพ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

นโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล สำหรับ CCTV

นโยบายคุณภาพห้องปฎิบัติการทดสอบ

นโยบายคุณภาพ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X