การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายบริหารความเสี่ยง

แนวปฏิบัติในการร้องเรียน (Whistleblowing)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายคุณภาพระบบ ISO IEC 17025

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายคุณภาพ

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายบริหารความเสี่ยง

แนวปฏิบัติในการร้องเรียน (Whistleblowing)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายคุณภาพระบบ ISO IEC 17025

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายคุณภาพ

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X