การพัฒนาความยั่งยืน

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน(Sustainable Procurement)

รายงานความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายป่าไม้ยั่งยืน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน(Sustainable Procurement)

รายงานความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายป่าไม้ยั่งยืน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X