นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณ

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

นโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

นโยบายยางธรรมชาติที่ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

นโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล สำหรับ CCTV

นโยบายคุณภาพห้องปฎิบัติการทดสอบ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายป่าไม้ยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณ

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

นโยบายอื่นๆ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X