การพัฒนาความยั่งยืน

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน(Sustainable Procurement)

รายงานความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายป่าไม้ยั่งยืน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

นโยบายการจัดการด้านพลังงาน

นโยบายบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน(Sustainable Procurement)

รายงานความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายป่าไม้ยั่งยืน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

นโยบายการจัดการด้านพลังงาน

16.นโยบายบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X