คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต

ประธานคณะกรรมการบริหาร

คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต

กรรมการบริหาร

คุณธนวัฒน์ พันธุ์โกศล

กรรมการบริหาร

คุณดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต

กรรมการบริหาร

คุณไวฑท อุปัติศฤงศ์

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต

ประธานคณะกรรมการบริหาร

คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต

กรรมการบริหาร

คุณธนวัฒน์ พันธุ์โกศล

กรรมการบริหาร

คุณดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต

กรรมการบริหาร

คุณไวฑท อุปัติศฤงศ์

กรรมการบริหาร

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X