คณะกรรมการบริษัท

ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต

ประธานกรรมการบริหาร

คุณธนวัฒน์ พันธุ์โกศล

กรรมการบริหาร

คุณดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต

กรรมการบริหาร

พ.ญ.หญิงวศินี เกิดวงศ์บัณฑิต

กรรมการบริหาร

คุณไวทฑ อุปัติศฤงค์

กรรมการบริหาร

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X