คณะกรรมการบริษัท

ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต

ประธานกรรมการบริหาร

พ.ญ.วศินี เกิดวงศ์บัณฑิต

รองประธานกรรมการบริหาร

คุณไวทฑ อุปัติศฤงค์

กรรมการบริหาร

คุณกร ธนพิพัฒนศิริ

กรรมการบริหาร

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X