อบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม

การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้เครือข่ายด้านการป้องกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมุ่งสู่การเป็น Tier 1

 

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X