มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

เนื่องจากมูลนิธิทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเป็นการส่งเสริมสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี มูลนิธิฯ จึงมอบสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานและลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการศึกษาเพื่อช่วยลดภาระการใช้จ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง และยังช่วยส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่เป็นบุตรของพนักงานและลูกจ้าง โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X