วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี CSR SURATTHANI CENTER ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุเทพ เกิดสมบัติ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมฯ และคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนบริษัท ห้าง/ร้าน สถานประกอบการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2567 และชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดดีเด่น รวมถึงที่ประชุมได้เห็นชอบการเสนอชื่อศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด


บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X