วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงนิเวศ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Eco Industrial Town) นำทีมโดย นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผนงาน นายพิพัฒพงษ์ อัตตพงค์พันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวชุติมา จีนะดิษฐ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าสะท้อน ตำบลเขาหัวควาย และตำบลบางมะเดื่อ) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X