วันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ฝึกฝนทักษะการกล้าแสดงอออก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดเตรียมหมอนข้างยางพารา จำนวน 50 ใบ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเด็กๆ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X