วันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านยางงาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทางบริษัทเห็นว่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กๆ ผู้เป็นอนคตของชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม กล้าแสดงอออก โดยทางบริษัทได้จัดสรรเกมส์และของรางวัลสำหรับเด็กๆ มูลค่ารวม 5,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดพฤติกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมบนหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและยั่งยืน โดยรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบ เพื่อนำขยะรีไซเคิล กลับมาใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียน และเพื่อลดปริมาณของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยรวม ที่ต้องนำไปฝังกลบ ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์แก่โลก เพื่อ Von Bundit Net-0 โดยสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ไปด้วยกัน

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X