กิจกรรมที่โรงงาน สาขาพุนพิน ในพื้นที่ตำบลท่าโรงช้างทุกโรงงานเข้าร่วมการจัดกิจกรรม  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆในการดำเนินการ  เพื่อให้ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X