วันเด็กแห่งชาติในปี 2567 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงได้ร่วมสนับสนุนหมอนข้างยางพาราสำหรับเด็กแก่หน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 300 ใบ น้ำดื่มและของรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี สนับสนุนของรางวัลมูลค่า 1,500 บาท และน้ำดื่มจำนวน 10 โหล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนหมอนข้างยางพารา จำนวน 50 ใบ
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนหมอนข้างยางพารา จำนวน 70 ใบ
4. เทศบาลตำบลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนหมอนข้างยางพารา จำนวน 50 ใบ
5. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนหมอนข้างยางพารา จำนวน 80 ใบ
6. โรงเรียนวัดนาคาวาส ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนหมอนข้างยางพารา จำนวน 20 ใบ
7. สถานีตำรวจภูธรขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนหมอนข้างยางพารา จำนวน 30 ใบ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X